AŞk yolu  AŞK YOLu..

  Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Fırka-yı NâCiYYe YOLunda,
  MuHaMMeDî MeLâMeT TaSaVVuFunda;


  BeDeL-sizi BİLmek
  SeBeB-sizi BULmak
  KıYaS-sızla OLmak
  ŞaRT-sız ŞaRT OL-AN TeVHiD-i YAŞAmaktır, Şehâdet Âleminde HaKK ÂŞIKlık..

  ZEVK 4341

  ÂLiM-in İLaHî İLMi, KâMiL-in KeMâL EDeBi
  ÂRiF-in MâRiF İRFANı, ÂŞıĞın SıRRsız SeBeBi
  RüzGâR Gibi Yersiz-Yurtsuz, BiLye Gibi BaŞ-Ayaksız
  AVuÇlarında KOR ATEŞ!.. ızda DeMiR LeB-LEB-i…


  03.02.11 16:08
  GöKlerin Kuşağında
  YERlerin Kucağında ..

  Yâ RABBu'l-âlemîn!
  HÂLlerimizin hayâle döndüğü,
  AHLÂklarımızın enkaza dönüştüğü
  AMeLlerimizin fısk u Fucr olduğu şu zamANımızda en korkunç dönemece geldik
  !
  İ’tikad-İnanç ÎMaNlarımız İçten Dıştan Yıkılıp YOK edilmekte ve etmekteyiz..
  Âhirimiz, Zâhire geldi!
  Rahmeten li'l-âlemîn Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem yüzü suyu hürmetine Bu ZOR günümüzde BİZe, Sırat-ı Mustakîme Ulaştırıp Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’e Teslîmiyyet ve ZÂT-ı ÂLine İstikâmete vesîle olacak Muhammedî hİZmetçiler nasib u müyesser kıl!
  BiZe merhâmet buyur! ÂMiN!..

  ---Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “ Dîni yaşamak, avuçta kor ateş taşımak kadar zor olacak. ” buyurdu
  (Tirmizi, Fiten: 73)

  Ebu Umeyye eş-Şa'bânî anlatıyor:
  ---"Ey Ebû Sa'lebe dedim, şu âyet hakkında ne dersin?"

  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
  ---“Yâ eyyuhellezîne âmenû aleykum enfusekum, lâ yadurrukum men dalle izehtedeytum ilallâhi merciukum cemîân fe yunebbiukum bimâ kuntum ta’melûn (ta’melûne) : Ey îman edenler, üzerinizdeki (yükümlülük) kendi nefislerinizdir. Siz doğru yola erişirseniz, sapan size zarar veremez. Tümünüzün dönüşü ALLAH'adır. O, size yaptıklarınızı haber verecektir.” (Mâide 5/105)

  Bana şu cevâbı verdi:
  "Gerçekten bunu, iyi bilen birine sordun. Zîra ben aynı şeyi Rasûlullah (aleyhi's-salâtu ve's-selâm)'a sormuştum: buyurmuştu ki:
  "Ma'rufa sarılın, münkerden de kaçının! Ne zaman uyulan bir cimrilik, tâkip edilen bir hevâ, (dine, âhirete) tercih edilen dünyâlık görür, rey sâhiplerinin kendi reylerini beğendiklerini müşâhede edersen, o zaman kendine bak. İnsanlarla uğraşmayı bırak. Zîra (bu safhaya gelince) arkanızda sabır günleri var demektir. O günler avuçta ateş tutmak gibi (sıkıntılı) dır. O günlerde, sizin kadar amel yapabilen bir kimseye elli kişinin ecri verilecektir."
  (Ebû Davud, Melahim 17, (4341); Tirmizî, Tefsir, Mâide, (3060); İbnu Mace, Fiten 21, (4014)


  Ma'ruf: Bilinen, tanınmış. Belli, meşhur. Şeriatın makbul kıldığı veya emrettiği. Adl, ihsan, cud, tatlı dil, iyi muâmele.
  Münker: ALLAH'ın (C.C.) râzı olmadığı şey. İnkâr edilmiş olan. Şeriatın kabahat ve haram diye bildirdiği şey. Makbul ve müstehab olmayıp, günah ve kabahat olan. Mezardaki suâl meleklerinden birisinin ismi. Diğerinin ise "Nekir" dir.
  El-EMR-i bi’l- Ma’ruf ve'n-NEHYi Ani’l- Münker: Dînin emirlerini, Kur'ânî ve İslâmî Hakîkatleri NEŞRetmek ve BİLdirmek, MEN'edilen şeyleri de yaptırmamak. İyiliği, İslâmi hususları EMRetmek ve teşvik etmek, kötülüğü men'edip yaptırmamaya sevketmek..
  Hevâ: İstek. Nefsin isteği. Düşkünlük. Gelip geçici olan heves. Nefsin zararlı ve günah olan arzuları.
  Müşâhede: Gözle görmek. Seyrederek anlamak. Seyretmek. Muâyene, kontrol.


  ---Ali kerremullâhi veche rivâyetinde, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, “ümmetinin on beş şeyi yapmaya başlayınca, büyük belânın yâni kıyâmetin veya öncesinde gerçekleştirilecek bir takım cezâların gelmesinin vâcib olacağını” haber vermiştir.
  Bu on beş olayın neler olduğu sorulunca da şöyle sıralamıştır:


  1 – Devlet malının belirli kimselere verilip diğerlerinin mahrum bırakılması
  2 – Emânetin ganîmet sayılması
  3 – Zekâtın verilmesi zorunlu olan bir cezâ olarak düşünülmesi
  4 – Erkeğin her hususta hanımının emri altına girmesi
  5 – Kişinin annesine isyan etmesi
  6 – Arkadaşına iyi veya kötü her hususta itaat etmesi
  7 – Evlâdın babasına sıkıntı vermesi
  8 – Mescidlerde yüksek sesle konuşulması
  9 – Aşağılık kimselerin milletin başına geçip idare etmesi
  10 – Bir kimseye kötülüğünden korkulduğu için ikramda bulunulması
  11 – İçkilerin çokça ve serbestçe içilmesi
  12 – Erkekler tarafından ipek elbiseler giyilmesi
  13 – Şarkıcı kadınların çoğalması
  14 – Çalgı aletlerin yaygınlaşması
  15 – Ümmetin sonradan gelen nesillerinin, önceden gelip geçenlere hakaret veya lânet etmesi.

  Hadisin bundan sonraki bölümünde Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem :
  “Bunlar gerçekleştiği zaman “kızıl rüzgârı (zelzeleyi), yere batmayı, gökten taş yağmasını veya sûret değişiklikleri ile cezâlandırmaları bekleyin” buyurmuştur.
  (Tirmizi, Fiten 39, (2211); İbn-i Mace, Fiten, 29.)

  ---Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “ Âhir zamanda İslâm’ı yaşamak o kadar zorlaşacak ki, dünya Müslümanlara sırt çevirecek, insanlarda cimrilik ve hırs artacak. ” buyurdu
  (Müslim, İmare, 176; İbn-i Mace, Fiten, 24)

  ---Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “ İnsanlar dünyâya hırsla bağlanacak ve ALLAH’tan uzaklaşacaklar. ” buyurdu
  (Camiu’s-Sağir, II, 57)

  ---Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “Sapık ve bâtıl yollara sevk eden bir zümre çıkacak. ” buyurdu
  (Buhari, Fiten, 11; Müslim, İmare, 51; İbn-i Mace, Fiten, 13)

  ---Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “ İdâreciler öldürülecek, inananlar birbirleriyle savaşacak, bir takım kötü kimseler mallara zorla el koyacak. ” buyurdu (Tirmizi, Fiten, 9; İbn-i Mace, Fiten, 25)

  ---Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “ İlim kaldırılacak, cehâlet hâkim olacak, zîna yaygınlaşacak, haram kılınan içkilerin içilmesi ve kadınlar çoğalacak, bir erkeğe elli kadın düşecek kadar erkekler azalacak. ” buyurdu
  (Müslim, İlim, 9; Tirmizi, Fiten, 34)

  ---Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “ Obur kimselerin yemeğe üşüştükleri gibi, üstelik çoğunlukta olunduğu bir zamanda, ölüm korkusu ve dünyâ sevgisi gibi hastalıklar yüzünden, birtakım milletler, Müslümanların ellerindeki imkânları almak için üzerlerine üşüşecekler. ” buyurdu
  (Ebu Davut, Melahim, 5)

  ---Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “ Peygamber olduklarını iddia eden otuz kadar deccal çıkacak, depremler çoğalacak, zaman ve mesâfeler teknolojik âletler sâyesinde kısalacak, fitneler çoğalacak, ölümler artacak, mal çoğalacak, katliamlar artacak, mal sâhipleri zekât verecek kimse bulamayacak, yüksek bina yapma yarışı başlayacak, nihâyet bir kimse kabristandan geçerken, ”Keşke ben şu yatanın yerinde olsaydım” dilek ve temennîsinde bulunacaktır.” Buyurdu
  (Buhari, Fiten, 25; Müsned, II, 313)

  ---Huzeyfetu'l-Gifarî’den (r.a.) rivâyet edilmiştir:
  Biz bir gün kendi aramızda konuşurken, Hazreti Peygamber yanımıza çıkageldi. Bize, "Ne konuşuyorsunuz?" dedi. Biz de, "Kıyâmet gününden konuşuyoruz" diye cevap verdik. Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “Şüphesiz on alâmet görülmedikçe kıyâmet kopmayacaktır" dedi ve "Deccal'ı, dumanı (duhan), Dâbbetu'l-Arz'ı, güneşin batıdan doğmasını, Îsâ’nın (a.s.) yere inmesini, Ye'cüc ve Me'cüc'ü, doğuda, batıda ve Arap yarımadasında olmak üzere üç yer çöküntüsünü, son olarak da Yemen'den çıkarak insanları mahşere sürecek ateşin vuku bulacağını” söyledi.
  (Müslim, Fiten, 39)
  Bu makalenin devamı ve orjinalı forumdadır AŞk yolu started by kulihvani Check out original post: Click here

  Google Arama

  %u00D6zel Arama

  Kardeş Sitelerimiz

  Uzerine Tikla

  Muhammedinur Eng

  Uzerine Tikla

  Namaz Vakitleri